Tại sao doanh thu lại hiển thị bằng 0 vào đầu tháng ?

Bắt đầu ở tháng mới, thu nhập sẽ mặc định hiển thị là 0$, do hệ thống chỉ lấy dữ liệu từ đầu tháng nên dĩ nhiên tháng mới bạn chưa có doanh thu là điều rất dễ hiểu, để xem lại thu nhập của tháng trước, vui lòng chọn tháng hoặc nhấp vào mục “Rút tiền” để xem tổng doanh thu còn lại, thu nhập sẽ được cộng dồn cho đến khi đạt ngưỡng thanh toán.

Chọn lại tháng cũ để xem

Hoặc vào mục rút tiền để xem tổng doanh thu còn lại

Was this article helpful?

Related Articles

Leave A Comment?